You are here: Home > Bez kategorii > Metody oznaczania ciężaru cząsteczkowego gazów oraz ciężarów atomowych cz. II

Metody oznaczania ciężaru cząsteczkowego gazów oraz ciężarów atomowych cz. II

Doświadczalne oznaczenie ciężaru cząsteczkowego może być wykonane kilkoma różnymi metodami. Szczegółowy opis wszystkich tych metod znaleźć można w podręcznikach do ćwiczeń praktycznych z fizyki lub chemii fizycznej. Tu omówionych będzie tylko parę metod najważniejszych.

– 1. Metoda Regnaulta polega na bezpośrednim ważeniu badanego gazu pod znanym ciśnieniem i w znanej temperaturze w balonach, których objętość została wycechowana przez wypełnienie cieczą o znanej gęstości d (najczęściej wodą lub rtęcią). Najpierw waży się balon wypełniony gazem (pt), następnie usuwa się gaz możliwie dokładnie i waży balon powtórnie (p2). Wreszcie przez zanurzenie wylotu balonu w wodzie i otwarcie kranu napełnia się go wodą i znów waży (P3). Różnica (pi — P2) daje masę gazu, zaś (P3 — p2): d — jego objętość v. Mierząc ciśnienie i temperaturę i znając wartość stałej R, można obliczyć ciężar cząsteczkowy M z równania (II, 10).

Metoda Regnaulta nadaje się do oznaczania ciężaru cząsteczkowego gazów nie dających się łatwo skropić w zwykłej temperaturze.

– 2. Do oznaczania ciężaru cząsteczkowego cieczy łatwo lotnych stosuje się w laboratorium najczęściej metodę Viktora Meyera. Odważoną w ampułce ilość substancji badąnej wrzuca się przez górny wylot do rurki A (rys. 5), przechodzącej u dołu w rozszerzenie F. Po wrzuceniu ampułki wylot natychmiast szczelnie zamyka się korkiem. Na czynie F wraz z rurką A musi być uprzednio doprowadzone za pomocą ogrzewacza C do temperatury wyższej co najmniej o kilkanaście stopni od temperatury wrzenia badanej cieczy i stałej podczas całego pomiaru. Pod wpływem tej temperatury ampułka pęka, ciecz w naczyniu paruje, wskutek czego pewna ilość powietrza zostaje poprzez rurkę A i jej odgałęzienie D wyparta do eudiometru E, znajdującego się w tempera turze pokojowej. Eudiometr jest to rurka zamknięta u góry i napełniona wodą, a dolnym, otwartym końcem zanurzona w szerszym naczyniu z wodą. Pojemność eudiometru jest dokładnie wymierzona i zaznaczona za pomocą odpowiedniej podziałki, której zero znajduje się u góry. Uchodzące z F powietrze 2biera się w eudiometrze, wypierając z niego wodę. Objętość powietrza odczytuje się wprost na podziałce eudiometru.

Leave a Reply