You are here: Home >Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Zjawisko adsorpcji gazów

Z równania (VII,4) wynika, że dla niskich ciśnień (p<5b) ilość substancji zaadsorbowanej rośnie proporcjonalnie do ciśnienia, dla wysokich zaś (p>b) o dąży do jedności, tj. powierzchnia adsorbentu ulega nasyceniu. W niektórych przypadkach adsorpcji gazów przez metale Lang- mulr wykazał, że zaadsorbowany gaz tworzy przy tym jednocząstecz- kową warstwę na powierzchni metalu.

Roztwory koloidowe

Spośród wymienionych w tabl. 10 typów układów dyspersyjnych szczególne znaczenie mają układy złożone z ciekłego ośrodka dyspergującego, w którym rozproszona jest substancja stała lub ciekła. Układy te, znane pod nazwą roztworów koloidowych (od greckiego xo/a = klej), odznaczają się względnie dużą trwałością. Wobec ich dużego znaczenia teoretycznego i praktycznego zarówno w chemii, jak i szczególnie […]

Roztwory buforowe cz. II

Kwasy i zasady w roztworze wodnym zajmują szczególne stanowisko wśród innych elektrolitów m. in, wskutek tego, że w myśl poglądów Arrheniusa mają po jednym jonie wspólnym z rozpuszczalnikiem. Badania nowsze wykazały zresztą, że jon H nie jest zdolny do samodzielnego istnienia w roztworze wodnym. Łączy się on zawsze z cząsteczką wody na jon H3Or, który […]

Pierwiastki i związki

Możność rozkładu substancji jednorodnej na składniki prostsze nie jest jednak nieograniczona. Zazwyczaj po paru operacjach dochodzi się do substancji, które już dalej rozłożyć się nie dają, przy- najmniej drogą zwykle stosowanych czynności fizycznych i chemicznych. Tego rodzaju substancje noszą nazwę substancji prostych lub pierwiastków, substancje zaś powstające przez połączenie dwóch lub kilku pierwiastków i dające […]

Szkolenia z prawa

Prawo to ważna dziedzina wiedzy, potrzebna, stosowana, najważniejsza. Niejedna osoba chce szkolić się w dziedzinie prawa. Można czerpać wiedzę i doświadczenie, można szukać możliwości rozwoju. Wiele osób pragnie poznać prawo cywilne, karne, rozdzinne. Znajomość takich przepisów pomaga niejednej osobie. Warto o tym wiedzieć i radzić sobie w różnych dziedzinach. Niejedna osoba chce szkolić się, zdobywać […]

Kursy energetyczne dają pracę

Energia jest niezbędna – podobnie jak zawód energetyka. Energetyk ma cenną pracę, dobrze zarabia i żyje sobie po królewsku. Dzisiaj energetyk ma wiele do zaoferowania, a jego praca ma ogromną wartość. To oczywista kwestia dla każdego. Energetyka to bardzo ważna sprawa, a wiele można dzięki niej zarobić. Zawód energetyka można wykonywać nawet przez 30 lat, […]

Nauka zgrzewania i spawania

Nauka zgrzewania i spawania to sprawa na wiele lat intensywnej pracy zawodowej, intensywnych obowiązków. Warto taką naukę podjąć i po trzech latach uzyskać właściwe kwalifikacje. Niejedna osoba takich kwalifikacji pragnie, bo chce sobie poprawić codzienne funkcjonowanie. Spawania można nauczyć się na kursach lub w szkole zawodowej. Dobry spawacz zarabia nawet kilka tysięcy złotych, jednak jest […]

Znajomość chemii u ludów starożytnych

Podobnie jak fizyka, chemia nie ogranicza się do zewnętrznego opisu badanych zjawisk, lecz dąży do wykrycia przyczynowych zależności pomiędzy nimi, i to nie tylko jakościowych, lecz również i ilościowych, ujętych w postać wzoru matematycznego. Wobec dużej złożoności zjawisk chemicznych znajomość ich od strony ilościowej ustępuje wprawdzie znajomości procesów fizycznych. Mimo to jednak chemię współczesną należy […]

Kursy spawania – powszechne i praktyczne

Kursy spawania są powszechne oraz praktyczne. Dają wiedzę, którą stosuje się przez wiele lat, z pożytkiem dla firm i osób. Dobry sprawacz nigdy nie narzeka na brak pracy, zawsze ma zajęcie i zatrudnienie. Jakość jego pracy jest ważna, a zadowolenie z działania ma sens i cel. Dobrej klasy kursy są wyjątkowe, koniecznie trzeba je zamawiać […]

Zasada Le Chateliera cz. II

Jeżeli w rozpatrywanym wyżej przypadku łączenia się tlenu z wodorem spowodujemy {§ 45) zmniejszenie objętości układu, to nastąpi wzrost ciśnienia ogólnego. Stan równowagi zmienia się wówczas w taki sposób, by ten wzrost ciśnienia był jak najmniejszy. Że zaś ciśnienie zależy od ogólnej liczby, a nie od rodzaju cząsteczek gazowych zawartych w określonej objętości, więc liczba […]

Zakaz Pauliego cz. II

Porównując pierwsze potencjały jonizacyjne pierwiastków ułożonych w kolejności ich liczb atomowych {rys. 38), można zauważyć od razu, że potencjały te zmieniają się wraz ze zmianą liczby atomowej w sposób okresowy, osiągając dla tzw. gazów szlachetnych, czyli helowców, maksimum, po którym następuje bezpośrednio minimum, powtórne nieznaczne maksimum i dalszy stopniowy wzrost aż do następnego helowca. Z […]

Własności optyczne roztworów koloidowych.

Roztwory koloidowe, choć na

Układ elektronów w atomach

Rozpatrując szczegółowo układ elektronów w atomach kolejno następujących po sobie pierwiastków, począwszy od wodoru można stwierdzić, że w atomie tego pierwiastka w stanie niepobudzonym jedyny elektron znajduje się na poziomie pierwszym (na pierwszej orbicie). Na tymże poziomie znajduje też miejsce drugi elektron w atomie He, różniący się od pierwszego kierunkiem spinu. Dwa elektrony, mające takie […]

Podstawy termodynamiki dla każdego

Termodynamika to ważna sprawa. Bada przemiany chemiczne oraz fizyczne różnych rodzajów. Warto zagłębić się w taką wiedzę, bo to ważna sprawa. Znane są termodynamika klasyczna, kwantowa, statystyczna, chemiczna oraz techniczna. Rodzajów jest sporo, a każdy jest niezbędny. Gałęź wiedzy jest znana i bardzo popularna, wiele osób czerpie wiedzę z internetu o tej dziedzinie wiedzy. Istnieją […]