Category Bez kategorii

Zjawisko adsorpcji gazów

Z równania (VII,4) wynika, że dla niskich ciśnień (p<5b) ilość substancji zaadsorbowanej rośnie proporcjonalnie do ciśnienia, dla wysokich zaś (p>b) o dąży do jedności, tj. powierzchnia adsorbentu ulega nasyceniu. W niektórych przypadkach adsorpcji gazów przez metale Lang- mulr wykazał, że zaadsorbowany gaz tworzy przy tym jednocząstecz- kową warstwę na powierzchni metalu.

Read More

Roztwory koloidowe

Spośród wymienionych w tabl. 10 typów układów dyspersyjnych szczególne znaczenie mają układy złożone z ciekłego ośrodka dyspergującego, w którym rozproszona jest substancja stała lub ciekła. Układy te, znane pod nazwą roztworów koloidowych (od greckiego xo/a = klej), odznaczają się względnie dużą trwałością. Wobec ich dużego znaczenia teoretycznego i praktycznego zarówno w chemii, jak i szczególnie w biologii, zostały one w ostatnich zwłaszcza czasach poddane szczegółowym badaniom. Nauka o roztworach koloidowych stanowi obecnie bardzo obszerny i ważny dział chemii.

Read More

Roztwory buforowe cz. II

Kwasy i zasady w roztworze wodnym zajmują szczególne stanowisko wśród innych elektrolitów m. in, wskutek tego, że w myśl poglądów Arrheniusa mają po jednym jonie wspólnym z rozpuszczalnikiem. Badania nowsze wykazały zresztą, że jon H nie jest zdolny do samodzielnego istnienia w roztworze wodnym. Łączy się on zawsze z cząsteczką wody na jon H3Or, który przez analogią do jonu amonowego NH4 nazwany został jonem hydronowym. Dysocjacja wody polega wiec właściwie na przejściu jonu wodorowego z jednej cząsteczki wody do drugiej. H20 + H 20.. ' H3OT I OH .

Read More

Pierwiastki i związki

Możność rozkładu substancji jednorodnej na składniki prostsze nie jest jednak nieograniczona. Zazwyczaj po paru operacjach dochodzi się do substancji, które już dalej rozłożyć się nie dają, przy- najmniej drogą zwykle stosowanych czynności fizycznych i chemicznych. Tego rodzaju substancje noszą nazwę substancji prostych lub pierwiastków, substancje zaś powstające przez połączenie dwóch lub kilku pierwiastków i dające się z powrotem na te pierwiastki rozłożyć — nazwę związków chemicznych. Woda np. zalicza się do związków, daje się bowiem rozłożyć na tlen i wodór. Podobnie siarczek żelaza, powstający podczas ogrzewania opiłek żelaznych ze sproszkowaną siarką, daje się z powrotem rozdzielić na te składniki, będące już substancjami prostymi.

Read More

Szkolenia z prawa

Prawo to ważna dziedzina wiedzy, potrzebna, stosowana, najważniejsza. Niejedna osoba chce szkolić się w dziedzinie prawa. Można czerpać wiedzę i doświadczenie, można szukać możliwości rozwoju. Wiele osób pragnie poznać prawo cywilne, karne, rozdzinne. Znajomość takich przepisów pomaga niejednej osobie. Warto o tym wiedzieć i radzić sobie w różnych dziedzinach. Niejedna osoba chce szkolić się, zdobywać kwalifikacje, wiedzę i mieć na podorędziu to, co najważniejsze. Klienci lubią mieć ukończone studia prawnicze, bo są one źródłem wiedzy oraz umiejętności. Wiedza jest w posiadaniu wielu osób, musi być to całkiem dobre zawodowe działanie, solidne, dobrej klasy. Prawo musi być nauczane solidnie, przez ekspertów, ich wiedza oraz merytoryczne umiejętności na pewno będą przydatne...

Read More

Kursy energetyczne dają pracę

Energia jest niezbędna – podobnie jak zawód energetyka. Energetyk ma cenną pracę, dobrze zarabia i żyje sobie po królewsku. Dzisiaj energetyk ma wiele do zaoferowania, a jego praca ma ogromną wartość. To oczywista kwestia dla każdego. Energetyka to bardzo ważna sprawa, a wiele można dzięki niej zarobić. Zawód energetyka można wykonywać nawet przez 30 lat, później przejść na emeryturę i nadal być aktywnym zawodowo. Bez kursów energetycznych jednak takiej pracy bynajmniej posiadać nie można. Wielu energetyków chce pracować w tym zawodzie, cieszyć się nim, jednak nie jest to możliwe lub realne. Wielu energetyków pracuje solidnie i cieszy się wysokiej klasy zatrudnieniem. To coś najważniejszego na świecie...

Read More

Nauka zgrzewania i spawania

Nauka zgrzewania i spawania to sprawa na wiele lat intensywnej pracy zawodowej, intensywnych obowiązków. Warto taką naukę podjąć i po trzech latach uzyskać właściwe kwalifikacje. Niejedna osoba takich kwalifikacji pragnie, bo chce sobie poprawić codzienne funkcjonowanie. Spawania można nauczyć się na kursach lub w szkole zawodowej. Dobry spawacz zarabia nawet kilka tysięcy złotych, jednak jest to ciężka praca fizyczna, która niszczy zdrowie i nie jest pracą na całe życie. Zgrzewanie różnych elementów wykonuje się na produkcji. To ciekawe zadanie i ważne działanie dla wielu osób. Zgrzewa się woreczki, plastikowe elementy oraz inne rzeczy. Warto nauczyć się zgrzewania, ale znacznie większe pieniądze daje spawanie...

Read More

Znajomość chemii u ludów starożytnych

Podobnie jak fizyka, chemia nie ogranicza się do zewnętrznego opisu badanych zjawisk, lecz dąży do wykrycia przyczynowych zależności pomiędzy nimi, i to nie tylko jakościowych, lecz również i ilościowych, ujętych w postać wzoru matematycznego. Wobec dużej złożoności zjawisk chemicznych znajomość ich od strony ilościowej ustępuje wprawdzie znajomości procesów fizycznych. Mimo to jednak chemię współczesną należy zaliczyć do nauk ścisłych, a nie opisowych.

Read More

Kursy spawania – powszechne i praktyczne

Kursy spawania są powszechne oraz praktyczne. Dają wiedzę, którą stosuje się przez wiele lat, z pożytkiem dla firm i osób. Dobry sprawacz nigdy nie narzeka na brak pracy, zawsze ma zajęcie i zatrudnienie. Jakość jego pracy jest ważna, a zadowolenie z działania ma sens i cel. Dobrej klasy kursy są wyjątkowe, koniecznie trzeba je zamawiać i nie rezygnować z oferty tego rodzaju. Dzisiaj kursy spawania mają duże znaczenie, a klienci lubią uczyć się i zdawać egzaminy. Certyfikat spawacza to ważny dokument uprawniający do pracy w zawodzie spawacza. Nigdy nie należy rezygnować z pracy w charakterze spawacza, bo to zatrudnienie dające wiele dobrego i wysokie zarobki dla każdego pracownika. Praca jest męcząca, ale dobrze opłacana, co ma znaczenie...

Read More

Zasada Le Chateliera cz. II

Jeżeli w rozpatrywanym wyżej przypadku łączenia się tlenu z wodorem spowodujemy {§ 45) zmniejszenie objętości układu, to nastąpi wzrost ciśnienia ogólnego. Stan równowagi zmienia się wówczas w taki sposób, by ten wzrost ciśnienia był jak najmniejszy. Że zaś ciśnienie zależy od ogólnej liczby, a nie od rodzaju cząsteczek gazowych zawartych w określonej objętości, więc liczba ta ulega zmniejszeniu wskutek przesunięcia stanu równowagi na korzyść powstawania pary wodnej. W drugim natomiast przykładzie, gdy liczba ogólna cząsteczek wskutek reakcji nie ulega zmianie, układ nie jest w stanie przeciwdziałać zmianie ciśnienia przez zmianę stanu równowagi, wobec czego nie reaguje na zmiany ciśnienia.

Read More

Zakaz Pauliego cz. II

Porównując pierwsze potencjały jonizacyjne pierwiastków ułożonych w kolejności ich liczb atomowych {rys. 38), można zauważyć od razu, że potencjały te zmieniają się wraz ze zmianą liczby atomowej w sposób okresowy, osiągając dla tzw. gazów szlachetnych, czyli helowców, maksimum, po którym następuje bezpośrednio minimum, powtórne nieznaczne maksimum i dalszy stopniowy wzrost aż do następnego helowca. Z takiego przebiegu krzywej pierwszego potencjału jonizacyjnego w zależności od liczby atomowej wynika, że układ elektronów właściwy atomom helowców odznacza się szczególną trwałością.

Read More

Własności optyczne roztworów koloidowych.

Roztwory koloidowe, choć na

Read More

Układ elektronów w atomach

Rozpatrując szczegółowo układ elektronów w atomach kolejno następujących po sobie pierwiastków, począwszy od wodoru można stwierdzić, że w atomie tego pierwiastka w stanie niepobudzonym jedyny elektron znajduje się na poziomie pierwszym (na pierwszej orbicie). Na tymże poziomie znajduje też miejsce drugi elektron w atomie He, różniący się od pierwszego kierunkiem spinu. Dwa elektrony, mające takie same wartości liczb kwantowych n, l i m, a różniące się jedynie kierunkiem spinu elektronowego, tworzą parę elektronów sprzężonych lub parzystych. Należą one do tej samej orbitali (§ 72). Na helu kończy się rozbudowa poziomu pierwszego (2s2),

Read More

Podstawy termodynamiki dla każdego

Termodynamika to ważna sprawa. Bada przemiany chemiczne oraz fizyczne różnych rodzajów. Warto zagłębić się w taką wiedzę, bo to ważna sprawa. Znane są termodynamika klasyczna, kwantowa, statystyczna, chemiczna oraz techniczna. Rodzajów jest sporo, a każdy jest niezbędny. Gałęź wiedzy jest znana i bardzo popularna, wiele osób czerpie wiedzę z internetu o tej dziedzinie wiedzy. Istnieją także zasady oraz procesy w obrębie termodynamiki. Uczniowie i studenci poznają te zasady, bo są one potrzebne w życiu oraz aktywności. Niejedna osoba ma zamiar skupić się na termodynamice oraz wszelkich jej walorach. To najlepsza sprawa dla niejednego człowieka walczącego o coraz wyższe i lepsze kwalifikacje. Nie ma co do tego wątpliwości. Jest to działanie celowe, sensowne oraz polecane i rekomendowane...

Read More