You are here: Home > Bez kategorii > Na co pozwala prawo Moseleya

Na co pozwala prawo Moseleya

Prawo Moseleya, znalezione na drodze empirycznej, pozwala ustalić kolejność pierwiastków według wzrastających liczb atomowych przez porównanie widm rentgenowskich. Na jego podstawie można też stwierdzić, czy istnieją w szeregu wolne miejsca, odpowiedające pierwiastkom jeszcze nie odkrytym. W miejscach takich bowiem następuje nienormalnie duży skok w wartości długości fali prążka X pomiędzy następującymi po sobie znanymi pierwiastkami. Taki skok można np. zaobserwować pomiędzy molibdenem {Z = 42) i rutenem (Z = 44). Dowodzi on, że pomiędzy tymi dwoma pierwiastkami przypada jedno miejsce na pierwiastek o liczbie atomowej 43, dotychczas jeszcze nie znaleziony w przyrodzie (por. § 111).

Stwierdzono w ten sposób, że ogólna liczba miejsc w szeregu pierwiastków, począwszy od wodoru, a kończąc na najcięższym pierwiastku naturalnym, wynosi 92. Spośród tych miejsc nie zajęte przez znane w przyrodzie pierwiastki są już tylko dwa: 43 i 61. Oba te pierwiastki zostały jednak wytworzone sztucznie (por. § 108, 110).

Promieniami X można się też posługiwać do celów analitycznych, podobnie jak się posługuje promieniami widzialnymi w analizie widmowej. W ten sposób daje się stwierdzić obecność w materiale anty- katody nie tylko składników znanych, lecz również i nieznanych. O ile jednak odkrycie nowego pierwiastka na drodze analizy widmowej było dziełem raczej szczęśliwego przypadku, o tyle za pomocą promieni X można prowadzić poszukiwania celowe i systematyczne, gdyż położenie prążków X nieznanych pierwiastków może być przewidziane na podstawie ich liczby atomowej. Na drodze takich systematycznych poszukiwań został np. wykryty w 1922 r. hafn (Z = 72), towarzyszący związkom cyrkonu, a w 1925 r. ren (Z = 75).

Leave a Reply