You are here: Home > Bez kategorii > Nowo przybyłe elektrony

Nowo przybyłe elektrony

Po wypełnieniu w atomie Cu podpoziomu 3d, a tym samym uzupełnieniu ogólnej liczby elektronów na poziomie 3 do 18, przewidzianych przez zasadę Pauliego, dalsze elektrony w atomach następnych pierwiastków wchodzą na podpoziom 4p, który zostaje zapełniony w atomie Kr (1. at. 36, ls22s2pfi3s2pBd104s2pe).

Począwszy od rubidu (1. at. 37) następuje powtórzenie stosunków, opisanych dla poprzednich 18 pierwiastków. Nowo przybyłe elektrony wchodzą z początku na nowy poziom 5, podpoziomy zaś 4d i 4/ pozostają na razie nie zajęte. Dopiero po zapełnieniu w atomie strontu (1. at. 38) podpoziomu 5s dalsze elektrony w pierwiastkach od Y (1. at. 39) do Ag (1. at. 47) obsadzają podpoziom 4d, po czym następuje wypełnienie podpoziomu 5p, zakończone w ksenonie (1. at. 54, ls22s2p63s2pcd104s2pGdif| 5s2pG). elektron cezu i 56 baru wchodzą na podpoziom 6s. Z łan- tanem, zajmującym 57 miejsce w szeregu, rozpoczyna się zapełnianie nie obsadzonego podpoziomu 5d. Lecz już w następnym pierwiastku, cerze, zostaje ono przerwane, a 14 kolejnych elektronów wchodzi na jeszcze głębiej położony, a dotychczas wolny podpoziom 4/. Pierwiastki o liczbach atomowych 58—71 są to lantanowce. Mają one podobny do lantanu układ elektronów nie tylko na najwyższym, 6 poziomie, lecz również i na następnym (5). Różnice występują dopiero na poziomie 4.

W pierwiastkach następujących po lantanowcach zapełnianie zewnętrznych poziomów energetycznych odbywa się w sposób podobny jak poprzednio. Od Hf (1. at. 72) do Au (1. at. 79) kolejne elektrony wypełniają podpoziom 5d, a w następnych, od Hg (1. at. 80) do Rn (1. at. 86) — podpoziom 6p. Atomy tego ostatniego pierwiastka mają następujący układ elektronów: ls22s-p63s2p6d104s2pfidl0/1′,5s2p6d106s2p6.

Ostatnie pierwiastki nie przedstawiają już zasadniczo nic nowego pod względem struktury ich orbit elektronowych. Frans (1. at. 87) ma na siódmym, tzn. najwyższym poziomie jeden elektron s, a następujący po nim rad — dwa. Dalsze elektrony w aktynie i torze wchodzą na podpozim 6d, po czym prawdopodobnie, analogicznie jak u lantanowców, następuje wypełnianie podpoziomu 5/ (por. tabl. 101 w § 362).

Leave a Reply