You are here: Home > Bez kategorii > Roztwory gazów w cieczach

Roztwory gazów w cieczach

Reguła faz Gibbsa w zastosowaniu do układów wieloskładnikowych ma postać ogólną: z —- s -j- _ł — f . Zmienność układu wieloskładnikowego jest więc większa niż jednoskładnikowego o tej samej liczbie faz. Poza ciśnieniem i temperaturą występują tu w charakterze zmiennych stężenia (lub ułamki molowe) każdego składnika w poszczególnych fazach.

W konkretnych przypadkach warunki równowagi przedstawiają się nieco odmiennie, zależnie od stanu skupienia poszczególnych faz. Do najczęściej spotykanych w praktyce układów wieloskładnikowych należą roztwory gazów, cieczy i substancji stałych w ciekłym rozpuszczalniku.

Roztwór będący w stanie równowagi z nadmiarem substancji rozpuszczonej (stałej, ciekłej lub gazowej) nazywa się roztworem nasyconym, a stężenie roztworu nasyconego określa się jako rozpuszczalność substancji w danych warunkach.

W tym i następnych rozdziałach omówione będą głównie układy dwuskładnikowe. Jeśli substancja rozpuszczona jest gazem, wówczas tworzy z roztworem układ dwufazowy (ciekły roztwór i gaz zmieszany z parą rozpuszczalnika). Zgodnie z regułą Gibbsa jest to układ dwuzmienny.

Można więc zmieniać niezależnie od siebie temperaturę układu oraz ciśnienie. Oba te czynniki decydują o składzie obu faz, tj. o rozpuszczalności gazu w cieczy. Reguła faz nie mówi jednak, w jaki sposób rozpuszczalność gazu zależy od ciśnienia i temperatury. Aby zbadać wpływ każdego z tych czynników z osobna, należy drugi czynnik utrzymać bez zmian.

Leave a Reply