You are here: Home > Bez kategorii > Wartości liczbowe rozpuszczalności różnych soli

Wartości liczbowe rozpuszczalności różnych soli

Wartości liczbowe rozpuszczalności różnych soli leżą w bardzo szerokich granicach. Obok soli praktycznie nierozpuszczalnych (BaSO — część soli na 450 000 części wody w 18°C, AgCl — 1 : 650 000 w 20°C) spotyka się substancje tak łatwo rozpuszczalne, że ich nasycone roztwory zawierają więcej substancji rozpuszczonej niż rozpuszczalnika (AgNOg — 1 : 0,464 KJ — 1 : 0,692 w 20°C).

Przez ostrożne oziębianie nasyconego roztworu substancji stałej można niekiedy uniknąć powstawania fazy stałej i w ten sposób otrzymać roziwór o stężeniu większym, niż odpowiada to stanowi nasycenia w danej temperaturze. Taki roztwór nosi nazwę roztworu przesyconego. Stan przesycenia roztworu, podobnie jak stan przechłodzenia cieczy, jest stanem równowagi nietrwałej. Może on utrzymać się przez czas niekiedy nawet bardzo długi, lecz jedynie w nieobecności fazy stałej substancji rozpuszczonej. Wprowadzenie najmniejszego kryształka tej substancji powoduje natychmiastowe wydzielenie całego nadmiaru substancji z roztworu i powrót układu do stanu równowagi trwałej, tj. do stanu nasycenia.

Gdy substancja rozpuszczona może tworzyć jedno lub kilka połączeń z rozpuszczalnikiem (np. hydratów), wówczas skład roztworu w równowadze z każdym z tych połączeń w danej temperaturze jest inny. Trwały stan równowagi odpowiada zawsze połączeniu mającemu w danej temperaturze rozpuszczalność najmniejszą. IN a wykresie każdemu połączeniu odpowiada osobna krzywa rozpuszczalności. Na rysunku 21 przedstawiono rozpuszczalność w wodzie w różnych temperaturach siarczanu sodowego, NaSCh i jego hydratów, z których znanfe są dwa: NaaSO/, 7H2O i NaSO IOH2O. Jak widać z wykresu, krzywe rozpuszczalności dziesięciohydratu i soli bezwodnej przecinają się w punkcie, odpowiadającym temperaturze 32,383°C i zawartości soli około 50 g w 100 g wody. Zgodnie z tym, co powiedziano poprzednio, poniżej tej temperatury fazą trwałą w zetknięciu z roztworem nasyconym jest dziesięciohydrat, powyżej — sól bezwodna. W warunkach, wyznaczonych przez punkt przecięcia obu krzywych rozpuszczalności na wykresie, obie fazy są trwałe wobec roztworu nasyconego. Układ zawiera więc 4 fazy, zmienność jego jest równa zeru (z = 2 + 2 — -4 = 0).

Leave a Reply