You are here: Home > Bez kategorii > Własności fizyczne i chemiczne tlenu cz. II

Własności fizyczne i chemiczne tlenu cz. II

Efekt cieplny przemiany chemicznej może być również zaznaczony w jej równaniu. Pisze się go zwykle po prawej stronie ze znakiem plus dla reakcji egzotermicznej, ze znakiem minus dla endotermicznej. Otrzymane w ten sposób równania termochemiczne dla niektórych spośród wyżej wymienionych reakcji spalania przedstawiają się następująco:

– 2Mg Oa = 2MgO + 2 145,8 kcal,

– 2H2 -f 02 = 211,0 – 2 57,59 kcal,

– C -r Oa = COs + 96,55 kcal,

– 4P -r 5D2 = 2PS05 + 2 370 kcal,

– S 4- O2 = S02 -r 70,9 kcal,

– 3Fe -i- 20a = Fe304 + 262,3 kcal,

– N + O = 2 STO — 2 21,6 kcal.

Niektóre tylko pierwiastki, jak np. azot, łączą się z tlenem w reakcji endotermicznej, tj. wymagającej doprowadzenia ciepła z zewnątrz. Są wreszcie i takie, których związków z tlenem nie można otrzymać na drodze bezpośredniego łączenia, lecz jedynie przez rozkład połączeń bardziej złożonych. Należą tu: fluor, chlor oraz złoto, platyna i inne metale pokrewne. Jedynie pierwiastki z grupy tzw, gazów szlachetnych

Chemia nieorganiczna nie łączą się wcale z tlenem, ale te nie dają też połączeń z żadnymi innymi pierwiastkami. Utlenianie nie zawsze ma przebieg gwałtowny. Niektóre procesy, mające duże znaczenie w życiu przyrody i w technice, a polegające w ostatecznym swym wyniku na utlenianiu, przebiegają tak powoli, że dopiero po dłuższej obserwacji dają się stwierdzić. Do tych powolnych procesów utleniania należy m. in. rdzewienie żelaza, a także utlenianie (korozja) innych metali. Korozja żelaza nie polega właściwie na bezpośrednim łączeniu się ze sobą pierwiastków. Przebieg jej jest skomplikowany i jak dotąd nie we wszystkich szczegółach wyjaśniony {§ 412). Jako ostateczny produkt korozji występuje związek tlenu z żelazem, zawierający ponadto jeszcze zmienne ilości wody, zależne od warunków korozji.

Innym, nader ważnym procesem, który odbywa się w przyrodzie na bardzo wielką skalę, a który ze względu na końcowe produkty może ' być uważany za reakcję powolnego utleniania, jest butwienie szczątków organicznych, roślinnych i zwierzęcych. Również i tu ma miejsce bardzo skomplikowana przemiana, odbywająca się z udziałem drobnoustrojów tworzy się wiele produktów pośrednich i ubocznych, jak amoniak, siarkowodór i in. Jako główne produkty końcowe występują jednak dwutlenek węgla i para wodna, będące połączeniami najważniejszych składników ciał organicznych, węgla i wodoru, z tlenem. Wreszcie i proces oddychania jest w ostatecznym wyniku procesem utleniania, odbywającym się w płucach, którego energia zużywa się na podtrzymanie temperatury ciała ludzkiego czy zwierzęcego.

Leave a Reply