You are here: Home > Bez kategorii > Występowanie i oczyszczanie wody

Występowanie i oczyszczanie wody

Woda jest związkiem tlenu z wodorem. Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych substancji na ziemi. Zajmuje prawie 3,U powierzchni ziemi w postaci mórz i oceanów. Występuje też i na lądzie stałym w jeziorach i rzekach na powierzchni oraz jako woda zaskórna w głębi ziemi. W stanie stałym w postaci lodu tworzy olbrzymie pokłady w krajach podbiegunowych oraz w lodowcach wysokogórskich. Pewną ilość wody chemicznie związanej spotyka się też w niektórych minerałach, jak np. w gipsie. Wszystkie bez wyjątku organizmy żywe zawierają znaczny odsetek wody. Wreszcie większe lub mniejsze ilości pary wodnej zawarte są zawsze w powietrzu, skąd wydzielają się w postaci opadów atmosferycznych.

Żaden rodzaj wody naturalnej nie jest zupełnie czysty. Stosunkowo najmniej zanieczyszczeń zawiera woda pochodząca z opadów atmosferycznych. Ma ona rozpuszczone w sobie gazy, wchodzące w skład powietrza (azot, tlen, dwutlenek węgla), nadto ślady związków azotu z tlenem i wodorem, które tworzą się w powietrzu pod wpływem wyładowań elektrycznych, wreszcie drobne ilości zawiesin w postaci pyłu i drobnoustrojów (bakterii). Bardziej zanieczyszczone są już wody śródlądowe. Ilość i rodzaj zanieczyszczeń zależy tu od rodzaju pokładów, przez które przenikała woda, zanim wydostała się na powierzchnię. Najczęściej spotykanymi domieszkami są sole wapnia, magnezu, żelaza w ilości nie przekraczającej zazwyczaj paru promille. Niekiedy jednak, mianowicie gdy woda zaskórna natrafi na pokład mineralny łatwo rozpuszczalny (np. pokład soli kamiennej), znaczne ilości minerału przechodzą do roztworu: powstają źródła solankowe. Zdarzają się również źródła, których woda zawiera w roztworze znaczne ilości gazów, jak dwutlenek węgla („szczawy”), siarkowodór („źródła siarcza- ne”). Wody rzek i jezior, a zwłaszcza wody stojące (stawy i bagna) zawierają też znaczne ilości zawieszonych części mineralnych (piasek, ił) oraz organicznych (szczątki organizmów, bakterie i inne drobnoustroje).

Leave a Reply