You are here: Home > Bez kategorii > Działalność naukowa Jerzego Bauera

Działalność naukowa Jerzego Bauera

Poglądy Paracelsa wywarły duży wpływ na dalszy rozwój chemii. Do zwolenników jego zaliczani są najwybitniejsi chemicy następnego okresu (XVI— —XVII w.), jak Sala, Glauber, a przede wszystkim van Helmont (1577— —1644), który zasługuje na szczególną uwagę dzięki swoim pionierskim pracom z gazami, m, in, z dwutlenkiem węgla („gaz leśny”). On właśnie, nawiasem mówiąc, jest autorem wyrazu „gaz”. W badaniach swoich van Helmont posługiwał się wagą. W dziełach jego spotyka się też wzmianki świadczące, że nie obca mu była myśl o niezniszczalności materii.

Całkiem odmienny charakter od prac szkoły Paracelsa ma działalność naukowa Jerzego Bauera, znanego powszechnie pod zlatynizowanym nazwiskiem Agri- c o 1 a (1494—1555). W książce swojej „De re metallica” daje on szczegółowy opis stosowanych w owym czasie przemysłowych procesów chemicznych, przede wszystkim z zakresu metalurgii. Książka Agricoli, napisana % zupełnym pominięciem rozważań teoretycznych, świadczy o wysokim poziomie metalurgii w połowie XVI wieku i przez długie lata była podstawowym dziełem w tej dziedzinie. Toteż słusznie może być uważana za pierwszy podręcznik technologii chemicznej. Niektóre z podanych w niej przepisów stosowane są bez istotnych zmian do dnia dzisiejszego.

Twórcą chemii jako samodzielnej nauki był Robert B o y 1 e (1627—1691), który w książce swojej „The Sceptical Chymist” (1661) wyłożył podstawowe zadania i metody chemii jako jednej z nauk przyrodniczych. Podstawą wszelkich dociekań na temat składu substancji i ich przemian jest według Boyle’a doświadczenie. Wszelkie spekulacje teoretyczne nie poparte wynikami odpowiednich doświadczeń powinny być z chemii wyeliminowane. Wychodząc z tej tezy zasadniczej Boyle odrzuca arystotelesowską naukę o elementach, a zamiast niej wprowadza definicję pierwiastka chemicznego jako substancji materialnej nie dającej się rozłożyć na składniki prostsze. U Boyle’a znaleźć można, choć nie całkiem jasno wypowiedzianą, myśl o nieciągłej budowie materii, rozwiniętą około półtora wieku później przez Daltona w jego teorii atomistycznej.

Leave a Reply