You are here: Home > Bez kategorii > Zadania chemii i jej stosunek do innych nauk cz. II

Zadania chemii i jej stosunek do innych nauk cz. II

Przeprowadzenie dokładnego rozgraniczenia pomiędzy zjawiskami fizycznymi a chemicznymi jest niemożliwe także z tego względu, że większości typowych przemian chemicznych towarzyszą zjawiska fizyczne (wydzielanie ciepła podczas spalania wodoru lub światła podczas utleniania fosforu, powstawanie napięć elektrycznych w ogniwach galwanicznych, zjawiska mechaniczne towarzyszące rozkładowi materiałów wybuchowych).

Przeciwnie, wspomniane czynniki fizyczne mogą wywoływać przemiany chemiczne, jak np. rozkład wapienia pod wpływem ogrzewania, elektroliza wody, eksplozja niektórych substancji wybuchowych pod wpływem uderzenia. Zjawiska takie rozpatrywać można zarówno z punktu widzenia fizycznego, jak i chemicznego. Tak np. w procesie spalania węgla fizyk zainteresuje się ilością ciepła wydzielanego podczas tej przemiany, chemik zaś zwróci uwagę przede wszystkim na materialne produkty spalania (dwutlenek węgla, wodę itd.). Podobnie, śledząc rozkład wody pod wpływem prądu elektrycznego, chemik zainteresuje się produktami rozkładu (tlenem i wodorem), fizyk zaś położy nacisk na zależność przebiegu zjawiska od temperatury, napięcia oraz natężenia prądu itd

Zadania chemii można określić jako poznanie składu i budowy różnych rodzajów materii, wyjaśnienie, w jaki sposób skład i budowa wpływają na ich własności, oraz zbadanie przemian jednego rodzaju materii w drugi.

Ze względu na zaznaczony wyżej ścisły związek pomiędzy fizyką a chemią napotyka się nieraz podczas wykładu chemii zagadnienia czysto fizyczne. Do należytego zrozumienia chemii konieczna jest więc gruntowna znajomość podstaw fizyki.

Leave a Reply