You are here: Home > Bez kategorii > Indeksy Millera. Prawo parametrów racjonalnych cz. II

Indeksy Millera. Prawo parametrów racjonalnych cz. II

Odcinki osi współrzędnych: przedni, prawy, górny przyjmuje się za dodatnie tylny, lewy, dolny — za ujemne. Ujemną wartość odcinka zaznacza się w symbolu ściany przez umieszczenie znaku minus nad odpowiednim indeksem. W ten t sposób np. symbol (hkl) oznacza ścianę położoną w oktancia tylnym, prawym, dolnym.

W układach heksagonalnym i trygor.alnym położenie ściany wyznaczane jest przez 4 indeksy odpowiadające czterem osiom współrzędnych: (hkil). Na osiach przecinających się w płaszczyźnie poziomej pod kątami 120° kierunki dodatnie i ujemne położone są na przemian (rys. 64). W ten sposób, jak to widać na rysunku, gdzie prosta AB przedstawia ślad przecięcia płaszczyzny osi krystalograficznych przez ścianę kryształu, co najmniej jeden z jej indeksów odnoszących się do osi poziomych musi mieć wartość ujemną. Prowadząc przez punkt l prostą równoległą do OH nie trudno udowodnić na podstawie podobieństwa trójkątów HÓK i ICK, że zawsze

Krysztai w układzie współrzędnych zostaje zorientowany w ten sposób, aby wszystkie jego równorzędne ściany miały indeksy o tych samych wartościach liczbowych, Symbol otrzymany przez zamknięcie indeksów w nawias klamrowy odnosi się nie do pojedynczej ściany, lecz do całej figury utworzonej przez ściany równoznaczne. Symbol {100} w układzie regularnym oznacza więc sześcian jako całość i obejmuje wszystkie ściany: (100), (010), (001), (100), (010) i (001).

Na podstawie licznych pomiarów kątów dwuściennyeh, dokonanych na kryształach najrozmaitszych substancji, stwierdzono, że wszystkie kryształy, jeśli tylko nie uległy odkształceniom mechanicznym lub jakimkolwiek innym, podlegają prawu parametrów racjonalnych, które można sformułować w poniższy sposób.

Leave a Reply