You are here: Home > Bez kategorii > Kwasy, zasady, sole cz. II

Kwasy, zasady, sole cz. II

Podobnie jak wodór kwasowy może być zastąpiony przez metale, tak samo i wodorotlen zasad może ulec zamianie na resztę kwasową. Jeśli w zasadzie wielowartościowej nie wszystkie grupy OH wymieni się w ten sposób na reszty kwasowe, powstanie sóL zasadowa, zawierająca jeszcze grupy wodorotlenowe zdolne do wymiany na reszty kwasowe.

W praktyce otrzymuje się najczęściej sole działaniem kwasu na zasadę w roztworze wodnym. Metal łączy się przy tym z resztą kwasową na sól, wodór kwasu ' zaś z wodorotlenem zasady tworzy cząsteczkę wody. Na przykład:

STaOH – HNO, = NałsTOa + HOH zasada kwas '1 sól woda. Takie działanie kwasu na zasadę, w wyniku którego powstaje sól i woda, nazywa się reakcją zobojętniania. Powstały roztwór, podobnie jak czysta woda, nie zdradza bowiem własności ani kwasu, ani zasady: jest obojętny. Reakcja zobojętniania ma w chemii doniosłe znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

Aby otrzymać sól kwasu tlenowego, można zamiast kwasu i zasady użyć do tego celu tlenku metalu i bezwodnika kwasowego. Jako produkt reakcji powstanie w tym przypadku sama tylko sól. Na przykład:

CaO + C02 = CaC03 tlenek bezwodnik sól. Sole kwasów tlenowych mogą być pojmowane formalnie jako połączenia tlenków zasadowych z bezwodnikami kwasów. Trzeci sposób powstawania soli polega na działaniu metalu na kwas, przy czym obok soli powstaje wolny wodór. Przykład takiej reakcji był już rozpatrzony w § 25, punkt 4.

Kwasy, zasady i sole różnią się od innych związków tym, że ich wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny, ulegając przy tym rozkładowi (elektrolizie). Z tego powodu obejmuje się je wspólną nazwą elektrolitów.

Bardziej nowoczesna definicja kwasów i zasad będzie podana w § 49 ' 57. WODA, H20 Ciężar cząst. 18,016, tt. = OC, tw. = 100°C, t. kryt. = 374,10C, ciepło topnienia = = 79,4 cal/g — 1,430 kcal/g-cz., ciepło parowania (w 100°C) => 539,2 cal/g = 9,714 kcal/g-cz., ciepło parowania (w 0DC) = 597,3 cal/g, ciepło właściwe loda = 0,487 cal/g „C, ciepło właściwe wody (w 15°C) = 1,000 cal/g °C, ds (w 0°C) = 0,9168 g em3, dc (w 0°C) = 0,99987 g/cm5, dc (w 4°C) = 1,0000 g/cm3 Dj = 0,5974 g/ł, dpow = 0,624.

Leave a Reply