Prawo racjonalnych parametrów

Wszystkie istniejące lub możliwe ściany kryształów tej samej substancji w tym samym układzie współrzędnych przecinają poszczególne osie w taki sposób, że stosunki odpowiednich odcinków dla każdej osi wyrażają się liczbami wymiernymi.

Zgodnie z powyższym prawem indeksy każdej ściany mogą być zawsze wyrażone liczbami całkowitymi. Są to liczby pierwsze względem siebie i zazwyczaj niewielkie (rzadko powyżej 10).

Prawo racjonalnych parametrów ogranicza liczbę postaci wielościennych, jakie mogą przybierać substancje krystaliczne. Wyklucza ono m. in. możliwość występowania w kryształach osi pięciokrotnych oraz więcej niż sześciokrotnych.

Forma krystaliczna, w której wszystkie ściany są równoznaczne (geometrycz-' nie i fizycznie), nosi nazwę formy prostej, Indeksy wszystkich ścian formy prostej mają te same wartości liczbowe i różnią się tylko znakiem lub kolejnością indeksów odnoszących się do osi równorzędnych (np. w układzie regularnym), Takimi formami prostymi np. w układzie regularnym są: sześcian, ośmiościan (rys. 65), dwunastościan rombowy (rys. 66). Na jednym krysztale mogą jednak występować równocześnie ściany należące do różnych form prostych. Kryształ taki stanowi kombinację tych form. Rysunek 67 przedstawia np. kombinację sześcianu {100} z ośmiościanem {111} i dwunastościanem rombowym {110}. Ogólna postać takich kombinacji zależy od tego, która z form prostych przeważa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>