You are here: Home > Bez kategorii > Sztuczne pierwiastki promieniotwórcze cz. II

Sztuczne pierwiastki promieniotwórcze cz. II

W latach następnych różni badacze, wśród nich przede wszystkim Fermi i jego współpracownicy, przez bombardowanie różnych pierwiastków helionami, protonami, deuteronami i neutronami otrzymali ponad 1000 sztucznych rodzajów atomów, będących izotopami znanych pierwiastków. Dalej podano typowe przykłady takich przemian jądrowych:

Jak z przytoczonych przykładów wynika, okresy półtrwania sztucznych pierwiastków promieniotwórczych są na ogół dość krótkie i mierzą się w sekundach, minutach, godzinach, a co najwyżej dniach. Wyjątkowo tylko powstają izotopy o okresie półtrwania ponad rok, jak np. 22Na, powstający z i9F w przemianie (a, n) lub z 24Mg w przemianie (d, a) i charakteryzujący się okresem półtrwania około 2,6 lat. Bardzo długi okres półtrwania ma Cl (4,4 KP łat).

Do sztucznych izotopów promieniotwórczych o stosunkowo długim okresie półtrwania należy też izotop wodoru o masie 3 (tryt). Powstaje on w przemianach jądrowych: 6Li (n, a):iT lub lJBe (d, 2«):iT, lub wreszcie pod wpływem bombardowania związków deuteru deuteronami o dużej energii: 2D(d, p)3T, Tryt wysyła promienie przechodząc w izotop 3He z okresem półtrwania 12,26 lat. Istnieje przypuszczenie, że tryt powstaje w wyniku bombardowania atmosferycznego azotu neutronami tworzącymi się pod wpływem promieniowania kosmicznego: 14N(n, T)12C. Ta przemiana powodowałaby obecność minimalnych ilości trytu w wodorze naturalnym.

Fizyczne własności trytu różnią się od własności deuteru i wodoru zwykłego (por. tabl. 29). Tak np. jego punkt potrójny leży w 20,62°K, prężność pary w punkcie potrójnym wynosi 162 mm Hg, normalna temperatura wrzenia 25,04CK. Oznaczono też temperaturę punktu potrójnego dla tlenku trytu T20, która leży w +4,94°C, a więc o przeszło 1° wyżej niż dla tlenku deuteru (por. tabl. 30).

Leave a Reply